The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Disgrifio Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Ardaloedd Tirwedd Hanesyddol


Prif Linell De Cymru a Choridor Rheilffordd Ddolennog Newlands.

HLCA 001 Prif Linell De Cymru (Rheilffyrdd y Great Western a Phort Talbot) a Choridor Rheilffordd Ddolennog Newlands

Coridor cysylltiadau: rheilffordd. Nôli'r map


Morfa Margam - morfa heli a adferwyd ac a amgaewyd.

HLCA 002 Morfa Margam

Tir pori gwlyb morfa heli a adferwyd ac a amgaewyd; caeau canoloesol/ôl-ganoloesol a thir a arferai berthyn i faenor fynachaidd ganoloesol, patrwm caeau amrywiol sy'n cynnwys nodweddion cefnen a rhych, cloddiau a draenio nodweddiadol. Nôl i'r map


Twyni Margam - twyni tywod arfordirol.

HLCA 003 Twyni Margam

Twyni tywod arfordirol, yr effeithiwyd arnynt gan ddiwydiant yn ddiweddar; cwningar ganoloesol; tirwedd filwrol/amddiffynnol o'r 20fed ganrif. Nôl i'r map


Castell a thwyni Cynffig.

HLCA 004 Twyni Cynffig

Twyni agored: archeoleg gladdedig: anheddiad/caeau canoloesol, hy Cynffig a orchuddiwyd â thywod, milwrol/amddiffynnol: Castell Cynffig; nodweddion eglwysig canoloesol cysylltiedig; cwningar ôl-ganoloesol; ffiniau caeau nodweddiadol; darganfyddiadau gwasgaredig cynhanesyddol; coridor cysylltiadau; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Golygfa i'r gogledd o fan ger Trwyn y Sger.

HLCA 005 Traethau Margam a Chynffig

Parth rhynglanwol cyfoes; nodweddion rhynglanwol; llongddrylliadau ôl-ganoloesol; archeoleg gladdedig: darganfyddiadau gwasgaredig cynhanesyddol - ôl-ganoloesol; strwythurau diwydiannol/milwrol modern; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Afon Cynffig a Llanmihangel - aneddiadau/caeau ôl-ganoloesol.

HLCA 006 Afon Cynffig a Llanmihangel

Tirwedd amaethyddol o aneddiadau/caeau ôl-ganoloesol â nodweddion canoloesol creiriol sydd wedi goroesi sy'n gysylltiedig yn bennaf â maenor fynachaidd Llanmihangel; ffiniau caeau pendant; Coetir hynafol a choetir llydanddail arall; adeiladau brodorol ôl-ganoloesol; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Eglwys Mawdlam â'i chlostir lled-hirsgwar.

HLCA 007 Cynffig a Mawdlam

Anheddiad a thirwedd amaethyddol ôl-ganoloesol a ddatblygodd o anheddiad a thirwedd ganoloesol gynharach; caeau canoloesol ac ôl-ganoloesol; ffiniau pendant; patrwm anheddu a nodweddir gan ddatblygiadau hirgul; adeiladau brodorol ôl-ganoloesol; nodweddion eglwysig; cysylltiadau: llwybrau troed, llwybrau a lonydd syth; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Golygfa gyffredinol o Gwrs Golff Cynffig.

HLCA 008 Cwrs Golff Cynffig

Ardal agored o dwyni tywod sefydlog; defnydd hamdden - fe'i rheolir ac fe'i defnyddir fel cwrs golff; archeoleg gladdedig; cysylltiadau. Nôl i'r map


Ty'r Sger.

HLCA 009 Y Sger

Tirwedd amaethyddol ganoloesol/ôl-ganoloesol; ffiniau caeau pendant; archeoleg greiriol a chladdedig, sy'n cynnwys nodweddion angladdol a defodol yn bennaf; eglwysig: maenor fynachaidd ganoloesol; pensaernïaeth frodorol ganoloesol/ôl-ganoloesol; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Trwyn y Sger i Drwyn Porthcawl.

HLCA 010 Trwyn y Sger i Drwyn Porthcawl

Parth arfordirol a rhynglanwol; tir comin agored; nodweddion rhynglanwol; cysylltiadau hanesyddol; cysylltiadau llai pwysig a ffiniau pendant. Nôl i'r map


M4 - Golygfa i'r gogledd o fan ger Mawdlam.

HLCA 011 Coridor Traffordd yr M4

Coridor trafnidiaeth ffordd pwysig; peirianneg sifil: pontydd ffordd a thraffordd. Nôl i'r map


Ty Merthyr Mawr.

HLCA 012 Merthyr Mawr

Ystad fonedd ôl-ganoloesol: ty, parcdir a gardd, a phentref ystad cysylltiedig; patrwm anheddu amrywiol; pensaernïaeth ystad frodorol, pictiwrésg a boneddigaidd ôl-ganoloesol; tirwedd amaethyddol ôl-ganoloesol; ffiniau caeau pendant; aneddiadau/caeau cynhanesyddol a chanoloesol creiriol. Nôl i'r map


Cwningar Merthyr Mawr ac Afon Ogwr.

HLCA 013 Cwningar Merthyr Mawr

Tirwedd agored a orchuddiwyd â thywod sydd o bwys cenedlaethol; tirwedd amlgyfnod ac amlswyddogaethol; cwningar ôl-ganoloesol. Nôl i'r map


Castell Trecantle.

HLCA 014 Trecantle

Craidd maenoraidd Castell Trecantle a leolir o fewn ardal o dirwedd amaethyddol a choediog gymysg (gan gynnwys Coetir Hynafol) ar gyrion Cwningar Merthyr Mawr; archeoleg greiriol: aneddiadau/caeau canoloesol ac ôl-ganoloesol (gan gynnwys maenor gaerog); archeoleg gladdedig; cysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map


Golygfeydd o'r traethau tua Thrwyn Drenewydd.

HLCA 015 Trwyn Drenewydd i Garreg Ddu, Aberogwr

Parth rhynglanwol yn aber Afon Ogwr (Aberogwr); nodweddion rhynglanwol archeolegol creiriol. Nôl i'r map


Tir comin agored Rhos Ogwr.

HLCA 016 Rhos Ogwr

Tir comin agored; man hamdden agored; Coetir hynafol a choetir llydanddail arall; ag elfen dirwedd archeolegol greiriol amlgyfnod fach â nodweddion cysylltiadau. Nôl i'r map


Ochr Draw ac Island Farm.

HLCA 017 Ochr Draw ac Island Farm

Tirwedd amaethyddol ôl-ganoloesol yn bennaf, sy'n cynnwys patrwm caeau datblygedig ond eithaf rheolaidd a ffiniau pendant; anheddiad amaethyddol ôl-ganoloesol; coridor cysylltiadau sy'n cynnwys llinell ffordd Rufeinig (Caerllion - Casllwchwr) a rheilffordd gyhoeddus/diwydiannol. Nôl i'r map


Castell Ogwr.

HLCA 018 Ogwr

Anheddiad cnewyllol-organig sydd wedi lleihau mewn maint sy'n cynnwys amddiffynfa gylch/castell cerrig canoloesol a leolir yn strategol o fewn tirwedd amaethyddol/tirwedd gorlifdir â chlostiroedd yn dyddio o'r cyfnod canoloesol neu'n gynharach; adeiladau o ddiddordeb pensaernïol; tirwedd archeolegol greiriol amlgyfnod sy'n cynnwys caer bentir gynhanesyddol a nodweddion eglwysig canoloesol Coetir hynafol a choetir llydanddail arall; coridor cysylltiadau a chysylltiadau hanesyddol. Nôl i'r map