The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Ltd.

Nodweddion Tirwedd Hanesyddol

Historic Landscape Characterisation

Blaenavon Blaenafon

Tirwedd AmgaeŽdig Coety

HLCA 004 Coity Enclosed Landscape

HLCA004  Coity Enclosed Landscape: Tirwedd Amgaeëdig Coety
Map a atgynhyrchwyd o fap yr OS gyda chaniatad yr Arolwg Ordnans ar ran Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi, © Hawlfraint y Goron 2006. Cedwir pob hawl. Byddai ei atgynhyrchu heb ganiatad yn torri Hawlfraint y Goron a gall hynny arwain at erlyniad neu achos sifil. Rhif y drwydded: 100017916.
Base map reproduced from the OS map with the permission of Ordnance Survey on behalf of The Controller of Her Majesty's Stationery Office, © Crown Copyright 2006. All rights reserved. Unauthorised reproduction infringes Crown Copyright and may lead to prosecution or civil proceedings. Licence Number: 100017916